O obci

Obec je součástí spádového okruhu obce s rozšířenou působností Holice v Čechách v Pardubickém kraji. Stavební úřad, úřad práce, finanční úřad se nachází v Holicích, které jsou vzdáleny 9 km, správa sociálního zabezpečení a katastrální úřad se nachází v Pardubicích, vzdálených přibližně 32 km. V Pardubicích se nachází též nejbližší nemocniční zařízení. Ze základní občanské vybavenosti se MS, ZŠ, základní lékařská péče a matrika nacházejí v blízkém Horním Jelení, které je vzdáleno 4 km ve směru na Borohrádek. V Horním Jelení se také nachází kostel a hřbitov. Kostel a hřbitov se také nachází v blízké Radhošti, vzdálené 4 km ve směru na Lůži. V rámci silniční sítě obec leží na komunikaci I. třídy č. 35, asi v poloviční vzdálenosti mezi nejbližšími většími centry - Vysokým Mýtem a Holicemi. Tuto komunikaci přímo v obci přetíná silnice II. třídy č. 305 Borohrádek-Lůže. Autobusové spojení do nejbližších měst a obcí (Holice, Hradec Králové, Vysoké Mýto, Pardubice, Litomyšl, Horní Jelení) je dobré. Zásobování energiemi je zabezpečeno el. vedením společnosti Východočeská energetika, a.s. Hradec Králové a plynovodním vedením společnosti Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové.

 Geograficky se obec Jaroslav nachází v České křídové tabuli, Holické kotlině, v nadmořské výšce kolem 270 m. n. m. Krajina v okolí je mírně členitá, z hlediska turistického a rekreačního zajímavá, neboť zde začínají rozsáhlá zalesněná území, táhnoucí se směrem na sever k Rychnovu nad Kněžnou. O turistické atraktivitě území svědčí fakt, že v okolí obce probíhá několik turistických stezek a cyklotras.
Z hlediska sídelní struktury náleží obec do rozsáhlého urbanizovaného území Hradecko-pardubické aglomerace. Obec má charakter silniční vsi s pravidelnou, i když poněkud volnější zástavbou. Komunikace II/305 tvoří hlavní osu, podél níž je soustředěna převážná většina zástavby. V jižní části přetíná obec kolmo komunikace I/35. Zde je zástavba rozmístěná i podél několika místních komunikací. Na severní straně je obec ohraničena lesem, zástavba se opět rozrůstá podél několika vedlejších komunikací. Bydlení je v obci převládající funkcí, jedná se o bydlení venkovského typu s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad a chovem drobného domácího zvířectva.

Obec Jaroslav leží v povodí Lodrantky. Lodrantka pramení západně od Jaroslavi v lesních komplexech, napájí rybník na západním okraji obce, dále rybník Franclinský a dále Lodrant a pokračuje západním směrem a vlévá se do Loučné jako pravostranný přítok u Dašic. Podle fytogeografického členění náleží území obce do teplomilné květeny, podle klimatu do teplé oblasti T2. Průměrná roční teplota činí 8,5 C průměrné roční srážky 610 mm. Délka vegetační doby 165 dní.
Dle biotopu celé území patří do 2. vegetačního stupně - bukovo-dubového stupně, středoevropského listnatého lasa. V současnosti převládá orná půda, lesnatost je střední, převládají smrkové porosty s příměsí borovice.

V obci se nachází pamětní pomník k obětem 1. světové války a kousek za obcí za území jejího katastru pomník padlého sovětského vojáka z 2.světové války.

V obci se nachází:

 • budova obecního úřadu s požární zbrojnicí, postavena v akci Z v roce 1954, v letošním roce zrekonstruováno prostranství před OÚ
 • budova bývalé školy z roku 1886, v roce 2005 provedena oprava budovy (výměna střechy, oprava fasády a přístaveb za budovou), v roce 2006 provedena úprava na školní zahradě (vydláždění prostranství za budovou-taneční parket)
  V budově bývalé školy se nachází velká kulturní místnost (pořádání akcí Dětský karneval, Den matek, Vítání nových občánků, různé oslavy), klubovna, kuchyňka s vybavením, sociální zařízení, ordinace praktických lékařů a čekárna (praktický lékař pro dospělé ordinuje jednou za dva týdny a praktická lékařka pro děti zde ordinuje jednou týdně).
 • hostinec ?REST MŰNSTER", majitelem je soukromá osoba
 • sportoviště za budovou bývalé školy - jsou zde dvě hřiště na petangue, pískové hřiště na volejbal, víceúčelové obdélníkové hřiště se zabudovaným basketbalovým košem
 • fotbalové hřiště kousek za obcí - majitelem je TJ Jaroslav
 • obora s daňky a muflony v lese kousek za obcí - majitelem je myslivecký spolek

V obci chybí:

 • prodejna potravin, budova prodejny se sice v obci nachází ale její majitel Jednota Pardubice ji pronajala soukromníkovi - prodejci pneumatik.

V obci pracují tyto spolky a sdružení:

 • dobrovolný sbor hasičů
 • tělovýchovná jednota Jaroslav, oddíl kopané
 • myslivecké sdružení

Aktuality

Ordinační hodiny MUDr.Jiřího Zdražila
01.8.2011  

Pohlednice obce Jaroslav
Nové pohlednice obce jsou k zakoupení na obecním úřadu nebo v restauraci "Rest Münster". Cena 5,- Kč za kus.
01.8.2011  
Jaroslav - chodník

Jaroslav - chodník při II/305


Užitečné odkazy

Dobrovolné sdružení obcí HolickaPřihlášení

Uživatelské jméno:


Heslo: